SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR

EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ’NE ESAS BİLGİLENDİRME

2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır.

Yönetmelik, Kılavuz hükümleri ile Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz ile yapılan protokol ve eklerine göre; Bodrum İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediyemizin, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esas alınarak tarifeler belirlenmiş, bu maliyetlerden Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşülmüştür.

İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında duyuru yapılması gerekmektedir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 01.09.2016 saat 16:00’a kadar atikyonetimi@bodrum.bel.tr  e-posta adresimize bildirmeniz gerekmektedir. Tüm halkımızın bilgisine sunulur.

 

2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR